About the journal

Transferred to the Chinese Chemical Society as of 2009;
This title publishes a selection of papers from the original Chinese version. Citation information refers to the original papers.

Articles

Xinchun Shen, ... Yan Zhang
December 2008
Yuxin Tang, ... Zuguo Bao
December 2008
Hongying Li, ... Houwen Xin
December 2008
Mohd Akram, ... Kabir-ud Din
December 2008
E. Bayol, ... K. Kayakirilmaz
December 2008
Liangmiao Zhang, ... Xingfu Shang
December 2008
Xiumei Lin, ... Bin Ren
November 2008
Guoqi Liu, ... Jianhua Lin
November 2008